Samen met vertrouwen verder in de jeugdhulp...

Wanneer u als ouder/verzorger met de jeugdhulp te maken krijgt, is er vaak al heel wat gebeurd. Het doel is om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals u wilt of zoals u had verwacht. Ik ben er om u te helpen. Om samen met u uit te zoeken welke hulp voor uw kind het beste is.

Binnen de Jeugdwet vallen bepaalde vormen van zorg en ondersteuning. Dit worden ook wel ‘zorgfuncties’ genoemd. De Jeugdwet kent de volgende zorgfuncties:

*    begeleiding individueel
*    begeleiding groep
*    logeren/kortdurend verblijf
*    persoonlijke verzorging
*    opgroei- en opvoedondersteuning
*    hulpmiddelen vervoer
*    woningaanpassing

Ik help u gedurende het hele traject: van de aanvraag voor jeugdhulp tot toekenning van jeugdhulp.

Ik help u met het doen van een eerste aanvraag of herindicatie voor jeugdhulp en het invullen van de juiste papieren. Desgewenst ben ik ook aanwezig bij het "keukentafelgesprek." Ook hulp bij het schrijven van een persoonlijk plan behoort tot de mogelijkheden. Wanneer gedurende het gesprek en na onderzoek door de gemeente duidelijk is welke zorg u zult ontvangen voor uw kind en u bent het hiermee eens, volgt een besluit (toekenningsbeschikking) van de gemeente. 

Wanneer u het niet eens bent met de toekenningsbeschikking van de gemeente, dan heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Ook hiermee kan ik u helpen: ik kan u ondersteunen wanneer een bezwaarschrift geschreven wordt en het tijdig indienen hiervan. Het kan zijn dat uw gemeente u vraagt om uw bezwaarschrift mondeling te komen toelichten. U verschijnt dan voor de commissie voor de bezwaarschriften en u kunt hier uw bezwaar toelichten. Wanneer u dit wenst, kan ik met u meegaan naar deze zogenoemde hoorzitting. Deze commissie zal een advies uitbrengen richting uw gemeente.

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt over het bezwaarschrift een beslissing. Bent u het ook met deze beslissing niet eens, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt hiervoor eventueel gebruikmaken van (gesubsidieerde) rechtsbijstand. Ook hierover kan ik u adviseren.

Verder informeer ik u over andere regelingen die er zijn met betrekking tot kinderen met een beperking, zoals bijvoorbeeld dubbele kinderbijslag. Naar wens kan ik u helpen met de aanvraag hiervan.

Mocht het blijken dat uw kind toch beter past in bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (WLZ), kan ik u helpen met de aanvraag hiervan.

Dit is in het kort wat ik voor u kan betekenen. Ieder kind is anders en behoeft dan ook maatwerk bij de verschillende aanvragen voor jeugdhulp.

Voor vragen over advies in uw specifiek geval, verzoek ik u contact op te nemen met mij via het contactformulier of telefonisch
06 11 25 35 55.© Copyright 2019 - https://adviesoverjeugdhulp.nl